เช็ค! หุ้นกู้ออกใหม่ ตราสารหนี้ออกใหม่ เดือนสิงหาคม 2566 (บุคคลทั่วไปซื้อได้)

Table of Contents
หุ้นกู้ออกใหม่ 2566

ทำไมหุ้นกู้ออกใหม่ (ตราสารหนี้ออกใหม่ 2566) ถึงน่าลงทุน?

ปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการลงทุนมากขึ้น โดยเฉพาะการลงทุนระยะยาวที่มีความเสี่ยงต่ำอย่าง “หุ้นกู้” ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสถียรภาพสูงและค่อนข้างมั่นคงในสายตาของนักลงทุน รวมถึงหุ้นกู้มีอัตราการขาดทุนแทบเป็น 0 หากคุณถือจนครบกำหนดไถ่ถอน จึงทำให้หุ้นกู้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ

อีกทั้ง หุ้นกู้ยังเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าตรงข้ามกับทิศทางดอกเบี้ย สอดคล้องกับการที่ธนาคารกลางเริ่มมีมาตรการผ่อนคลายนโยบายการขึ้นดอกเบี้ย เนื่องจากตัวเลขเงินเฟ้อที่ดูดีขึ้น และผ่านจุดอันตรายไปแล้ว ทำให้ประเด็นนี้เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ตอบโจทย์ว่า ทำไมหุ้นกู้จึงน่าลงทุน?

นอกจากนี้ ในด้านของผลตอบแทนสำหรับหุ้นกู้ออกใหม่ เดือนสิงหาคม 2566 เป็นไปอย่างสมเหตุสมผลหากเทียบกับความเสี่ยงที่ต่ำกว่าสินทรัพย์อื่น ๆ และเป็นการลงทุนที่คุณไม่ต้องร้อนใจหรือคิดหนักระหว่างทาง

หากคุณอ่านมาจนถึงตรงนี้ คงมีความสนใจใน “หุ้นกู้ออกใหม่” อยู่ไม่น้อย เพราะมันมีเสน่ห์ที่น่าดึงดูดโดยเฉพาะกับนักลงทุนมือใหม่ หรือนักลงทุนที่ยังไม่พร้อมแบกรับความเสี่ยงสูง แต่การลงทุนมีความเสี่ยง ดังนั้น Traderbobo จึงอยากให้คุณศึกษาข้อมูลต่อไปนี้ก่อนตัดสินใจ

———————————— 🐶 ————————————

หุ้นกู้ออกใหม่ หรือ ตราสารหนี้ออกใหม่ 2566 คืออะไร?

หุ้นกู้ (Corporate Debenture) คือ ตราสารหนี้ที่ออกโดยภาคเอกชน เพื่อระดมทุนไปใช้ในการดำเนินกิจการต่าง ๆ ของบริษัท เช่น ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน, ขยายกิจการ หรือแม้แต่นำไปใช้หนี้ โดยมีการจ่ายผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ยตามระยะเวลา และอัตราที่กำหนดจากบริษัทผู้ออก และจ่ายคืนเงินต้น ณ วันครบกำหนดอายุของหุ้นกู้

ผู้ซื้อหุ้นกู้จะอยู่ในสถานะของ “เจ้าหนี้ของบริษัท”

บริษัทที่ออกหุ้นกู้จะอยู่ในสถานะของ “ลูกหนี้”

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

คำถามที่ต้องการคำตอบ!

ระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ออกใหม่ (ตราสารหนี้ออกใหม่) คือเท่าไร?

คำตอบ : ส่วนใหญ่หุ้นกู้จะจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง หรือทุก 3 เดือน และ 6 เดือน

⚡อายุของหุ้นกู้ออกใหม่ คือเท่าไร? (ตราสารหนี้ออกใหม่)

คำตอบ : หุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชนจะมีการกำหนดอายุไว้แน่นอน ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุ 3 ปี 5 ปี 7 ปี หรือ 10 ปี และหุ้นกู้ที่มีอายุหลายปีจะให้ผลตอบแทนที่มากกว่าหุ้นกู้อายุน้อยปี

*หมายเหตุ: ผลตอบแทนในรูปแบบดอกเบี้ยและส่วนลดจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 15%

หุ้นกู้ และ หุ้นสามัญ แตกต่างกันอย่างไร?

คำตอบ : ผู้ถือหุ้นสามัญจะอยู๋ในสถานะ “เจ้าของ” แต่ผู้ถือหุ้นกู้จะอยู่ในสถานะ “เจ้าหนี้”

⚡หุ้นกู้ออกใหม่ หรือตราสารหนี้ออกใหม่ มีความเสี่ยงอย่างไร?

คำตอบ : ถึงแม้หุ้นกู้จะเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ แต่หุ้นกู้มีมูลค่าที่สวนทางกับทิศทางของอัตราดอกเบี้ย ดังนั้น ผู้ถือหุ้นกู้ต้องแบกรับความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยที่ผันผวน รวมถึงการดำเนินกิจการของบริษัท ดังนั้น ก่อนที่คุณจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ต้องศึกษาข้อมูลบริษัท, งบการเงิน และแผนการดำเนินงานในอนาคตควบคู๋ไปกับ Credit Rating อย่างละเอียด

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

ประเภทของหุ้นกู้ออกใหม่ 2566

ประเภทหุ้นกู้เป็นอีกปัจจัยที่ใช้พิจารณาก่อนตัดสินใจลงทุน และคุณควรเลือกลงทุนในประเภทที่ตนเองยอมรับได้ โดยจะแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้

 1. หุ้นกู้ด้อยสิทธิ (Subordinated Bond)
 2. หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ (Senior Bond)
 3. หุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible bond)
 4. หุ้นกู้มีประกัน (Secured Bond)
 5. หุ้นกู้ไม่มีประกัน (Unsecured Bond)

ประเภทของ “หุ้นกู้”สิทธิ์ที่ได้รับจากการถือหุ้นกู้
หุ้นกู้ด้อยสิทธิผู้ถือมีสิทธิ์เรียกร้องน้อยกว่าเจ้าหนี้รายอื่นเมื่อบริษัทล้มละลาย
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิผู้ถือมีสิทธิ์เรียกร้องเมื่อบริษัทล้มละลายเท่ากับเจ้าหนี้สามัญ ซึ่งมากกว่าผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
หุ้นกู้แปลงสภาพหุ้นกู้จะเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญทันที หากบริษัทออกหุ้นสามัญในจำนวนที่มีมูลค่าเท่ากับหุ้นกู้ที่ถืออยู่
หุ้นกู้มีประกันบริษัทมีหลักทรัพย์ค้ำประกันการออกหุ้นกู้ และผู้ถือจะมีสิทธิ์เรียกร้องเมื่อบริษัทล้มละลายมากกว่าเจ้าหนี้สามัญ
หุ้นกู้ไม่มีประกันบริษัทไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันการออกหุ้นกู้ ผู้ถือต้องทำการแบ่งสินทรัพย์กับเจ้าหนี้รายอื่นตามสิทธิและสัดส่วนที่ถือ

*หมายเหตุ: ข้อมูลอ้างอิงจากธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งเป็นผู้จัดแบ่งประเภทและให้คำจำกัดความ

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Credit Rating คืออะไร? (หุ้นกู้ออกใหม่)

Credit Rating คือ การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ออกใหม่ หรือตราสารหนี้ออกใหม่ โดยเป็นเครื่องมือที่นักลงทุนใช้ประเมินความเสี่ยงของหุ้นกู้แต่ละตัวว่า มีความเป็นไปได้ที่จะชำระหนี้ตามกำหนดหรือไม่ ในทางตรงกันข้าม “High Risk, High Return” หุ้นกู้ที่มีเครดิตต่ำย่อมให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าหุ้นกู้ที่มีเครดิตสูง

*หมายเหตุ: Credit Rating จัดทำขึ้นโดยสถาบันระดับสากล และให้ความเห็นว่า หุ้นกู้ที่ปลอดภัยจะต้องมีระดับ BBB ขึ้นไป

ระดับเครดิตTRISFitchMoody’sS&Pความเสี่ยง
อันดับ 1AAAAAA(tha)AaaAAAความเสี่ยงต่ำที่สุด
อันดับ 2AAAA(tha)AaAAความเสี่ยงต่ำมาก
อันดับ 3AA(tha)AAความเสี่ยงต่ำ
อันดับ 4BBBBBB(tha)BaaBBBความเสี่ยงปานกลาง

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

นักลงทุนคนใดที่ศึกษามาจนถึงตรงนี้ และมีความสนใจที่จะลงทุนในหุ้นกู้ออกใหม่ Traderbobo ได้ทำการรวบรวม หุ้นกู้ออกใหม่ ตราสารหนี้ออกใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2566 และ “บุคคลทั่วไปสามารถซื้อได้” ไว้ในบทความนี้ เตรียมตัวจอง!

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

เตรียมตัวจอง! หุ้นกู้ออกใหม่ ตราสารหนี้ออกใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2566

สำหรับหุ้นกู้ออกใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ที่ใกล้เข้ามานี้ มีทั้งหมด 4 บริษัทที่บุคคลทั่วไปสามารถซื้อได้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน)

 • บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)*

 • บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)*

 • บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)*

*หมายเหตุ: หุ้นกู้จากบางบริษัทยังต้องรอการอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติม เนื่องจากกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยคุณสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของ SEC อย่างไรก็ตาม การลงทุนทุกประเภทมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง

หุ้นกู้ออกใหม่จาก บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน)

หุ้นกู้ออกใหม่ เดือนสิงหาคม 2566

ดอกเบี้ยหุ้นกู้ออกใหม่

 • 4.00% – 4.70% ต่อปี

การจ่ายดอกเบี้ย

 • จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

Credit Rating ของหุ้นกู้ออกใหม่

 • บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+
 • หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+

ประเภทของหุ้นกู้ออกใหม่

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ทั้งหมด 2 ชุด ดังนี้

 • ชุดที่ 1 : อายุ 1 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 อัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี
 • ชุดที่ 2 : อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 อัตราดอกเบี้ย 4.70% ต่อปี

ข้อมูลอื่น ๆ ของหุ้นกู้ออกใหม่

วันเปิดจอง3 – 4 และ 7 สิงหาคม 2566
ยอดจองขั้นต่ำจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด
ซื้อได้ที่ไหนธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด

หุ้นกู้ออกใหม่จาก บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)*

หุ้นกู้ออกใหม่ เดือนสิงหาคม 2566

ดอกเบี้ยหุ้นกู้ออกใหม่

 • 5.00% – 5.10% ต่อปี

การจ่ายดอกเบี้ย

 • จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

Credit Rating ของหุ้นกู้ออกใหม่

 • บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+
 • หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB

ประเภทของหุ้นกู้ออกใหม่

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ดังนี้

 • อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.00% – 5.10% ต่อปี (รอการอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติม)

ข้อมูลอื่น ๆ ของหุ้นกู้ออกใหม่

วันเปิดจอง3 – 10 สิงหาคม 2566
ยอดจองขั้นต่ำ*รอการอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติม
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ซื้อได้ที่ไหนธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

หุ้นกู้ออกใหม่จาก บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

หุ้นกู้ออกใหม่ เดือนสิงหาคม 2566

ดอกเบี้ยหุ้นกู้ออกใหม่

 • 4.00% – 4.80% ต่อปี

การจ่ายดอกเบี้ย

 • จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

Credit Rating ของหุ้นกู้ออกใหม่

 • บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+
 • หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+

ประเภทของหุ้นกู้ออกใหม่

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ทั้งหมด 3 ชุด ดังนี้

 • ชุดที่ 1 : อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.20% – 4.25% ต่อปี (รอการอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติม)
 • ชุดที่ 2 : อายุ 3 ปี 1 วัน อัตราดอกเบี้ย 4.50% – 4.70% ต่อปี (รอการอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติม)
 • ชุดที่ 3 : อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.70% – 4.80% ต่อปี (รอการอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติม)

ข้อมูลอื่น ๆ ของหุ้นกู้ออกใหม่

วันเปิดจอง21 -23 สิงหาคม 2566
ยอดจองขั้นต่ำจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้*รอการอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติม
ซื้อได้ที่ไหนธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย)
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หุ้นกู้ออกใหม่จาก บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)

หุ้นกู้ออกใหม่ เดือนสิงหาคม 2566

ดอกเบี้ยหุ้นกู้ออกใหม่

 • *รอการอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติม

การจ่ายดอกเบี้ย

 • *รอการอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติม

Credit Rating ของหุ้นกู้ออกใหม่

 • บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+
 • หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+

ประเภทของหุ้นกู้ออกใหม่

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ทั้งหมด 2 ชุด ดังนี้

 • ชุดที่ 1 : *รอการอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติม
 • ชุดที่ 2 : *รอการอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลอื่น ๆ ของหุ้นกู้ออกใหม่

วันเปิดจอง*รอการอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติม
ยอดจองขั้นต่ำ*รอการอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติม
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ซื้อได้ที่ไหนธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

———————————— 🐶 ————————————

สรุป การลงทุนในหุ้นกู้ออกใหม่ ตราสารหนี้ออกใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2566

หุ้นกู้หรือตราสารหนี้เป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์ที่น่าลงทุนในระยะยาว และให้ผลตอบแทนที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับความเสี่ยงที่ค่อนข้างต่ำ โดยมีการจ่ายผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยตามระยะเวลา และอัตราที่กำหนดจากบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ และจ่ายคืนเงินต้น ณ วันครบกำหนดอายุของหุ้นกู้ ซึ่งหุ้นกู้แบ่งออกเป็น 5 ประเภท และผู้ถือหุ้นกู้ในแต่ละประเภทจะได้รับสิทธิ์ที่แตกต่างกันออกไป

ดังนั้น ประเภทหุ้นกู้จึงเป็นหนึ่งในปัจจัยที่คุณควรพิจาณาก่อนทำการลงทุน รวมถึงระดับเครดิตของบริษัท หรือของตัวหุ้นกู้เองด้วย โดยหุ้นกู้ออกใหม่ ตราสารหนี้ออกใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถซื้อได้มีดังนี้

 • บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน)

 • บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)*

 • บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)*

 • บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)*

ทั้งนี้ หุ้นกู้ของบางบริษัทยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของสำนักงาน ก.ล.ต. และจะมีการอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมเร็ว ๆ นี้ เนื่องจากจำเป็นต้องเปิดให้จองภายในเดือนสิงหาคม 2566 อย่างไรก็ตาม การลงทุนทุกประเภทมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง


อ่านบทความเพิ่มเติม: สาระน่ารู้

วิเคราะห์ราคาทองคำรายวัน: วิเคราะห์ราคาทองคำ และ Facebook Page

Social Share
Facebook
Twitter