EPS คืออะไร? สูตรคำนวณกำไรต่อหุ้น พร้อมตัวอย่าง

Table of Contents
EPS คือ

ตลาดหุ้นเป็นอีกหนึ่งตลาดที่ได้รับความนิยม และเป็นที่ยอมรับอย่างมากในกลุ่มนักลงทุน โดยเฉพาะหุ้นคุณค่า (Value Stock) เนื่องจากให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างมั่นคงและมีเสถียรภาพสูง แน่นอนว่า ก่อนที่คุณจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นตัวใดตัวหนึ่ง คุณจำเป็นต้องศึกษาหาข้อมูลพื้นฐานของบริษัทอย่างรอบคอบ ควบคู่ไปกับตัวชี้วัดที่ใช้คำนวณความคุ้มค่าในการลงทุนของหุ้นนั้น ๆ

รู้หรือไม่? EPS คือ อัตราส่วนทางการเงินที่นักลงทุนส่วนใหญ่นิยมใช้ประเมินโอกาสในการสร้างกำไรของบริษัทและหุ้นมากที่สุด หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “กำไรต่อหุ้น” ของบริษัท

*หมายเหตุ: การลงทุนทุกประเภทมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาอย่างละเอียดและรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง

—————— 🐶 ——————

EPS คืออะไร? (Earnings Per Share)

EPS ย่อมาจาก Earnings Per Share คือ อัตราส่วนทางการเงินที่เปรียบเทียบระหว่าง กำไรสุทธิ (Net Profit) และ จำนวนหุ้นบริษัทที่ชำระแล้ว (Outstanding Shares) จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “EPS หุ้น” หรือ “กำไรต่อหุ้น”

Earnings Per Share (EPS) คือ เครื่องมือที่ช่วยให้นักลงทุนคำนวณกำไรเฉลี่ยที่จะได้รับจากการถือหุ้น 1 หุ้น และประเมินโอกาสในการทำกำไรเท่านั้น

สูตร Earnings Per Share หรือ EPS คืออะไร?

สูตร EPS คือ

ความหมายของตัวแปร EPS

 • กำไรสุทธิ คือ รายได้ของบริษัทหลังจากหักค่าใช้จ่าย ดอกเบี้ย และภาษี
 • จำนวนหุ้นของบริษัทที่ชำระแล้ว คือ จำนวนหุ้นที่บริษัทออกจำหน่ายในตลาดทุนและอยู่ในมือผู้ถือหุ้นแล้ว

วิธีดูค่า EPS คืออะไร? (Earnings Per Share)

EPSความหมาย
EPS > 0บริษัทมีกำไรต่อหุ้น แสดงว่า นักลงทุน “ได้รับผลตอบแทน” จากการถือหุ้น
EPS < 0บริษัทไม่มีกำไรต่อหุ้น แสดงว่า นักลงทุน “ไม่ได้รับผลตอบแทน” จากการถือหุ้น

*หมายเหตุ: ค่า EPS ยิ่งสูงยิ่งดี และนักลงทุนจะใช้การเปรียบเทียบ EPS ในแต่ละปีของแต่ละบริษัทเท่านั้น ไม่สามารถนำไปเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นได้

EPS ดูตรงไหน?

เนื่องจาก EPS คือ การนำกำไรสุทธิไปหารด้วยจำนวนหุ้นบริษัทที่ชำระแล้ว หลายคนอาจจะเกิดคำถามว่าจะหาข้อมูลทั้งสองอย่างนี้ได้จากที่ใด โดยส่วนใหญ่ข้อมูลเหล่านี้จะมีการทำสรุปออกมาเป็นรายไตรมาส ดังนั้น คุณสามารถเข้าไปดูได้จาก www.set.or.th จากนั้นพิมพ์ชื่อหลักทรัพย์ที่ต้องการค้นหาในช่อง Get Quote และเลือก “สรุปข้อสนเทศ บจ. (Factsheet)” ซึ่งจะแสดงข้อมูลสำคัญ เช่น งบการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด อัตราส่วนทางการเงิน และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมูลค่าหุ้น เป็นต้น

 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ SET
 2. พิมพ์ชื่อหลักทรัพย์ที่ต้องการค้นหา
 3. เลือก “สรุปข้อสนเทศ บจ. (Factsheet)”

ตัวอย่างการหาข้อมูลเพื่อนำมาคำนวณ EPS

EPS คือ

EPS คือ

ตัวอย่างการคำนวณ EPS

สำหรับการหา EPS หุ้น จะแบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่ การคำนวณ EPS เพื่อหากำไรต่อหุ้น 1 หุ้น และการคำนวณ EPS เพื่อดูโอกาสในการทำกำไรจากการถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่ไปนี้

 • คำนวณสูตร EPS เพื่อหากำไรต่อหุ้น 1 หุ้น จากการถือของนักลงทุน
 • คำนวณสูตร EPS เพื่อดูโอกาสในการทำกำไรจากการถือหุ้นของนักลงทุน

การคำนวณสูตร EPS หุ้น เพื่อหากำไรต่อหุ้น

ข้อมูลบริษัท AAA ในปี 2021 และปี 2022

ปีกำไรสุทธิจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว (ล้าน)
20211,000,000500,000
20221,200,000500,000

เมื่อคำนวณสูตรกำไรต่อหุ้น หรือ EPS จะได้ดังนี้

ปี 2021: EPS คือ 1,000,000 / 500,000 = 2

ปี 2022: EPS คือ 1,200,000 / 500,000 = 2.4

จากการคำนวณสูตรกำไรต่อหุ้นสามารถสรุปได้ ดังนี้

 • ในปี 2021 บริษัท AAA มี EPS = 2 หมายความว่า นักลงทุนจะได้รับกำไรจากการถือหุ้นจำนวน 2 บาทต่อหุ้น
 • ในปี 2022 บริษัท AAA มี EPS = 2.4 หมายความว่า นักลงทุนจะได้รับกำไรจากการถือหุ้นจำนวน 2.4 บาทต่อหุ้น

คำนวณสูตร EPS เพื่อดูโอกาสในการทำกำไรจากการถือหุ้น

จากตัวอย่างข้างต้น เมื่อเข้าสูตรการคำนวณแล้วพบว่า บริษัท AAA มีกำไรต่อหุ้นสุทธิในปี 2021 และปี 2022 อยู่ที่ 2 บาทต่อหุ้น และ 2.4 บาทต่อหุ้น ตามลำดับ จึงสามารถสรุปโอกาสได้การทำกำไรได้ ดังนี้

 • EPS > 0 แสดงว่า นักลงทุนได้รับผลตอบแทนจากการถือหุ้นของบริษัท AAA ในปี 2021 และปี 2022

หากบริษัทใดมีการเพิ่มทุนด้วยการเพิ่มจำนวนหุ้นจะทำให้ค่า EPS หุ้น มีค่าน้อยลง ดังนั้น ค่า EPS ไม่ได้บ่งบอกว่า หุ้นตัวใดน่าลงทุน แต่เป็นเพียงการประเมินความสามารถในการสร้างผลกำไรเท่านั้น นอกจากนี้ นักลงทุนยังนิยมใช้ EPS เพื่อคำนวณหาอัตราการเติบโตของกำไรต่อหุ้น โดยเทียบข้อมูลในอดีตและปัจจุบัน ซึ่งจะมี Period เข้ามาเกี่ยวข้องในสูตรคำนวณที่เรากำลังจะอธิบายในหัวข้อถัดไป เรียกกันว่า “EPS Growth Rate”

. . . . . . . . . . . . . . .

EPS Growth Rate คืออะไร?

EPS Growth Rate คือ อัตราการเติบโตของกำไรต่อหุ้น เพื่อเปรียบเทียบในแต่ละช่วงเวลาว่า บริษัทมีอัตราผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น 1 หุ้น เพิ่มขึ้นหรือน้อยลง และ EPS Growth Rate ยังสามารถสะท้อนการเติบโตของกำไรได้อีกด้วย

สูตร EPS Growth Rate คืออะไร?

สูตร EPS Growth Rate คือ

ความหมายของตัวแปร EPS Growth Rate

 • T คือ ช่วงเวลาที่สนใจ
 • T-1 คือ ช่วงเวลาก่อนหน้า 1 ช่วงเวลา นิยมใช้เป็นรายไตรมาสหรือรายปี

วิธีดูค่า EPS Growth Rate คืออะไร?

EPS Growth Rateความหมาย
EPS Growth Rate > 0บริษัทมีกำไรต่อหุ้นมากขึ้นเมื่อเทียบกับ Period ก่อน แสดงว่า อัตราผลตอบแทนของนักลงทุนจากการถือหุ้น 1 หุ้น “มากขึ้น”
EPS Growth Rate < 0บริษัทมีกำไรต่อหุ้นลดลงเมื่อเทียบกับ Period ก่อน แสดงว่า อัตราผลตอบแทนของนักลงทุนจากการถือหุ้น 1 หุ้น “ลดลง”

ตัวอย่างการคำนวณ EPS Growth Rate

จากตัวอย่างเดิม การคำนวณ EPS ของบริษัท AAA มีรายละเอียด ดังนี้

ปีEPS (บาท/หุ้น)
20212
20222.4

เมื่อคำนวณสูตร EPS Growth Rate เปรียบเทียบในปี 2021 และ 2022 จะได้ดังนี้

EPS Growth Rate คือ (2.4-2)/2 * 100% = 20%

จากการคำนวณสูตรกำไรต่อหุ้นสามารถสรุปได้ว่า บริษัท AAA อัตราการเติบโตของกำไรต่อหุ้นจากปี 2021 – 2022 อยู่ที่ 20%

—————— 🐶 ——————

สรุป EPS คือ สูตรคำนวณกำไรต่อหุ้น

EPS ย่อมาจาก Earnings Per Share คือ อัตราส่วนทางการเงินที่เปรียบเทียบระหว่าง กำไรสุทธิ (Net Profit) และ จำนวนหุ้นบริษัทที่ชำระแล้ว (Outstanding Shares) เพื่อหากำไรต่อหุ้นที่นักลงทุนจะได้รับจากการถือหุ้น 1 หุ้น และยังสามารถประเมินความสามารถในการทำกำไรของบริษัทได้อีกด้วย

 • EPS > 0 หมายความว่า บริษัทมีกำไรต่อหุ้น และนักลงทุน “ได้รับผลตอบแทน” จากการถือหุ้น

 • EPS < 0 หมายความว่า บริษัทไม่มีกำไรต่อหุ้น และนักลงทุน “ไม่ได้รับผลตอบแทน” จากการถือหุ้น

ดังนั้น หากค่า EPS ออกมายิ่งสูงยิ่งดี และไม่สามารถนำไปเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นได้ นอกจากนี้ EPS ยังสามารถนำไปคำนวณหาอัตราการเติบโตของกำไรต่อหุ้นด้วย EPS Growth Rate โดยเปรียบเทียบในแต่ละช่วงเวลาว่า บริษัทมีอัตราผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้น 1 หุ้น เพิ่มขึ้นหรือน้อยลง

 • EPS Growth Rate > 0 หมายความว่า บริษัทมีกำไรต่อหุ้นมากขึ้นเมื่อเทียบกับ Period ก่อน แสดงว่า อัตราผลตอบแทนของนักลงทุนจากการถือหุ้น 1 หุ้น “มากขึ้น”

 • EPS Growth Rate < 0 หมายความว่า บริษัทมีกำไรต่อหุ้นลดลงเมื่อเทียบกับ Period ก่อน แสดงว่า อัตราผลตอบแทนของนักลงทุนจากการถือหุ้น 1 หุ้น “ลดลง”

อย่างไรก็ตาม Earnings Per Share คือ เครื่องมือที่ช่วยให้นักลงทุนคำนวณกำไรเฉลี่ยที่จะได้รับจากการถือหุ้น และประเมินโอกาสในการทำกำไรของบริษัทเท่านั้น ไม่สามารถนำไปตัดสินได้ว่า หุ้นตัวนี้น่าลงทุนหรือไม่ ดังนั้น การตัดสินใจลงทุนในหุ้นตัวใดตัวหนึ่ง จำเป็นต้องดูข้อมูลพื้นฐานและงบการเงินของบริษัท รวมถึงอัตราส่วนทางการเงินอื่น ๆ เข้ามาพิจาณาร่วมด้วย เช่น P/E Ratio ที่นักลงทุนมักนำมาเปรียบเทียบคู่กับ EPS

. . . . . . . . . . . . . .

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ EPS คืออะไร

EPS คืออะไร

EPS คือ อัตราส่วนทางการเงินที่เปรียบเทียบระหว่าง กำไรสุทธิ (Net Profit) และ จำนวนหุ้นบริษัทที่ชำระแล้ว (Outstanding Shares) จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “EPS หุ้น” หรือ “กำไรต่อหุ้น”

EPS หุ้น คืออะไร

EPS หุ้น คือ เครื่องมือที่ช่วยให้นักลงทุนคำนวณกำไรเฉลี่ยที่จะได้รับจากการถือหุ้น 1 หุ้น และประเมินโอกาสในการทำกำไรเท่านั้น

EPS ย่อมาจากอะไร

EPS ย่อมาจาก Earnings Per Share

กำไรต่อหุ้น สูตร

กำไรต่อหุ้น (EPS) = กำไรสุทธิ / จำนวนหุ้นของบริษัทที่ชำระแล้ว

กำไรต่อหุ้น คืออะไร

กำไรต่อหุ้น คือ กำไรเฉลี่ยที่จะนักลงทุนจะได้รับจากการถือหุ้น 1 หุ้น เพื่อประเมินโอกาสในการทำกำไร

GPS Growth คำนวณอย่างไร

[(EPS ช่วงเวลาที่สนใจ – EPS ช่วงเวลาก่อนหน้า 1 ช่วงเวลา นิยมใช้เป็นรายไตรมาสหรือรายปี) / EPS ช่วงเวลาก่อนหน้า 1 ช่วงเวลา] x 100

EPS ดูตรงไหน

 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ SET
 2. พิมพ์ชื่อหลักทรัพย์ที่ต้องการค้นหา
 3. เลือก “สรุปข้อสนเทศ บจ. (Factsheet)”


อ่านบทความเพิ่มเติม: สาระน่ารู้

วิเคราะห์ราคาทองคำรายวัน: วิเคราะห์ราคาทองคำ และ Facebook Page

Social Share
Facebook
Twitter